Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto jako zájemce o školení (dále jen „zájemce“) svobodně a po obdržení veškerých potřebných informací tento informovaný souhlas korporaci Huatech a.s., IČO: 03665496, se sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20333 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) správce zpracovával tyto osobní údaje:

  • Název zaměstnavatele:
  • Jméno a příjmení zájemce:
  • Telefonní číslo:
  • E-mail:

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro tyto účely:
A) Pro vedení mé osoby jako zájemce, účastníka a absolventa odborných školení, seminářů a jiných odborných a organizačních schůzek pořádaných správcem a dále při souvisejících úkonech s tím souvisejících.
B) Pro komunikaci a kontaktování mé osoby v souvislosti s konkrétními termíny a organizací odborného vzdělávání v souvislosti s účastí na schůzkách uvedených v bodě A) a souvisejících

3. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytnou pro řádné vedení odborných setkání, schůzek a školení dle předchozího odstavce a případně pro možnost kontaktování zájemce s nabídkou obdobných odborných seminářů a školení, případně pokračování v dalším odborném vzdělávání, nejdéle však po dobu 2 let.

4. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

6. Dle GDPR máte právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud

 

Pracovali jsme už pro

Kde se
školí?

Altepro školicí centrum

Na Maninách 1092/20
170 00, Praha 7

Telefon: